PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Opvoedingsondersteuning Utrecht van Merel Obermeijer neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.

In dit Privacy Statement leg ik je uit welke gegevens ik verwerk, en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Ik raad je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met merel@opvoedingsondersteuningutrecht.nl

Wie is Opvoedingsondersteuning Utrecht?

Opvoedingsondersteuning Utrecht is de eenmanszaak Opvoedingsondersteuning Utrecht, kantoorhoudende te van Heukelomlaan HI, JKLJ ZK Bilthoven. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer PLHHLHJQ.

Opvoedingsondersteuning Utrecht is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opvoedingsondersteuning Utrecht de verwerkingsverantwoordelijke.

Waarom gebruikt Opvoedingsondersteuning jouw gegevens?

Ik gebruik jouw gegevens om contact met je te onderhouden, om gedurende de begeleiding aantekeningen bij te kunnen houden, om je een factuur te kunnen sturen, om je in te kunnen schrijven voor een training of om een declaratie te kunnen indienen bij jouw gemeente (als dat de route is waar jij voor gekozen hebt). Of om, in overleg met jou, terug te kunnen koppelen aan een verwijzer. Of om, in overleg met jou, afstemming te hebben met anderen die bij jouw gezin of vraag betrokken zijn.

Opvoedingsondersteuning Utrecht voor alle vragen over opvoeden en opgroeien Van Heukelomlaan 14 – 3723 ZK – Bilthoven

Op jouw verzoek gebruik ik jouw gegevens voor what’s app of skype begeleiding. Ook is contact via mail een mogelijkheid.

Wanneer wij een hulpverleningstraject aangaan verwerk ik onze afspraken, het behandelplan, de evaluatie’s en de het eindverslag in jouw electronisch patienten dossier. Het dossier wordt aangemaakt in Zorgadmin. Net als bij Opvoedingsondersteuning Utrecht staat bij Zorgadmin uw privacy, dataveiligheid en zorgvuldigheid centraal. Zorgadmin is een product van Prosoftware.

Wanneer uw traject vergoed wordt door de gemeente declareer ik onze afspraken via Zorgadmin.

Aantekeningen gedurende ons traject maak ik op papier. Ik bewaar aantekeningen in mijn praktijkruimte in een afgesloten dossierkast en neem ze mee wanneer wij een afspraak hebben, bijvoorbeeld bij een huisbezoek. Na afronding van het traject gaan alle aantekeningen door de papierversnipperaar. Indien nodig neem ik een aantal korte aantekeningen op in het dossier.

We wettelijk verplichte bewaartermijn is voor mijn hulpverlening gesteld op 13 jaar.

Wanneer je je inschrijft voor een training of begeleidingstraject neem ik je gegevens op in mijn communicatie bestand. Hiermee houd ik je op de hoogte van mijn activiteiten, bijvoorbeeld een verdiepingsworkshop. Hiervoor gebruik ik mailchimp. Je kunt je op ieder moment uitschrijven uit deze lijst. Stuur hiervoor een mail naar merel@opvoedingsondersteuningutrecht.nl

Geheimhouding

Ik volg hierin de beroepscode jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ, de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen. Ik heb als pedagoog geheimhoudingsplicht. Ik spreek alleen in jouw opdracht of met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind. In bijzondere gevallen ben ik wettelijk verplicht en neem ik het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met je te bespreken. Met uitzondering van die gevallen waarbij de veiligheid van jou of jouw kind(eren) hierbij gevaar loopt.

Het beroepsgeheim geldt niet jegens:

 • De waarnemer/vervanger van de pedagoog
 • De wettelijk vertegenwoordiger van de client
 • Degene die betrokken is bij de uitvoering van dezelfde hulp aan dezelfde client (direct betrokken bij de uitvoering van het behandel- of begeleidingsplan)

  Er hoeft in deze situaties dus geen toestemming te worden gevraagd voor het verstrekken van informatie. Hierbij geldt als uitgangspunt dat niet meer informatie verstrekt dan noodzakelijk en voldoende dat de ander zijn taak kan uitvoeren.

  Meldrecht voor het verstrekken van informatie aan:

 • Veilig Thuis voor het melden van (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Doorloop daarbij de stappen van de meldcode en hanteer het wegingskader.
 • Raad voor de Kinderbescherming.
 • Verwijsindex Risicojongeren.
 • Gezinsvoogd die belast is met de uitvoering van een ondertoezichtstelling (OTS).

  Jouw rechten van en die van je kinderen

  Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind ouder dan twaalf jaar maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

  Wat zijn jouw rechten?

  Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

  Inzage

  Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Opvoedingsondersteuning Utrecht over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. U kunt uw gegevens op de praktijk

inzien. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij verzoeken om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Opvoedingsondersteuning Utrecht of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Opvoedingsondersteuning Utrecht je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Opvoedingsondersteuning Utrecht

Een verzoek kan verstuurd worden naar merel@opvoedingsondersteuningutrecht.nl . Opvoedingsondersteuning Utrecht zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (H) maand nadat Opvoedingsondersteuning Utrecht een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Opvoedingsondersteuning Utrecht je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

• Verwerkers

Het kan zijn dat Opvoedingsondersteuning Utrecht verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Opvoedingsondersteuning Utrecht je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar merel@opvoedingsondersteuningutrecht.nl . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Opvoedingsondersteuning Utrecht jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar merel@opvoedingsondersteuningutrecht.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hieronder vind je de laatste versie van mijn privacy beleid en register van verwerkingen:

Privacy beleid OOU

Register van verwerkingen oou